Vastuullinen sijoittaminen -mistä on kyse?

Vastuullinen sijoittaminen -mistä on kyse?

Vastuullisuus tulee nykyään vastaan jokapuolella. Sana on monikäyttöinen ja monet tahot ovat ottaneet sen markkinointiinsa jopa siinä mittakaavassa, että nykyään puhutaan jo vastuullisuuspesusta. Vastuullisuuspesu tarkoittaa markkinoinnin keinoja, joilla yrityksestä tai sen tuotteista tehdään vastuullisempia, kuin mitä ne oikeasti ovat.

Mitä sitten on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullisuus voi tarkoittaa myös eettisyyttä. Vastuullinen sijoittaminen voi olla esimerkiksi sijoittamista ympäristöteknologiaan tai yrityksiin, jotka toimivat ilmastonmuutosta hidastaen. Yksi tapa on myös tutustua YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja yleensäkin vastuullisuuden käsityksiin: taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen.

Vastuullisuuden voi ottaa huomioon omassa toiminnassa sijoittamisen lisäksi myös huomioimalla vastuulliset valinnat omassa arjessa. Emme ehkä voi tehdä oikeasti vastuullisia valintoja ostaessamme uutta autoa, älypuhelinta tai tietokonetta, mutta esimerkiksi ruoan ja vaatetuksen osalta voimme tehdä selvästi vastuullisempia päätöksiä, huomioimalla esimerkiksi mistä tuotteet tulevat, ja miten ne tuotetaan.
Esimerkiksi luontaistuotteet ovat monelle vastuullinen valintakysymys. Ne ovat luonnontuotteita, joita käytämme lääkkeiden omaisesti, tai muuten vain lisäaineina ruoanlaitossa tai oman hyvinvointimme ylläpitämiseksi. Niissäkin on trendituotteita, joihin voi kansainvälisesti myös sijoittaa. Esimerkiksi viime vuosina nousseet CBD-öljyt ovat tuoteryhmä, jonka käyttö vain kasvaa vuosi vuodelta, vaikka tulokset itse tuoteryhmän vaikutuksista ovat vielä hieman kiistanalaisia. Lue lisää täältä, mistä oikeastaan on CBD-tuotteissa kyse.

Vastuullisen sijoittamisen kriteerit

Yritysten ja sijoitusten vastuullisuutta voidaan arvioida useilla eri kriteereillä. Yleisin vastuullisuuskriteeri on ESG, joka tulee englannin kielen sanoista environment, social and governance. Kirjainlyhenne ESG viittaa siihen, miten yhtiöt huomioivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla arvovalinta, vaan se voi olla puhtaasti myös taloudellinen päätös. Maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja vesikriisin ehkäiseminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sijoituspäätöksiä tehdessäsi tarkastele talouslukujen lisäksi sitä, miten yritys hoitaa vastuullisuusasioita: 

  • huolehtivatko ne ympäristöasioista eivätkä saastuta, 
  • pitävätkö ne huolta työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja 
  • noudattavatko ne kansainvälisiä sopimuksia?

Vähähiilinen maailma on myös asia, joka tulee useasti vastaan, kun puhutaan vastuullisesta kuluttamisesta. Tosiasia on kuitenkin, että rikkaat ja isot tuottajat voivat ostaa hiilioikeuksia, ja täten tasapainoittaa omaa tuotantoaan, vaikka todellisuudessa esimerkiksi autoteollisuus on oikeasti kaikkea muuta kuin hiilineutraali.

Ympäristöaiheiset vastuulliset sijoituskohteet voisivat kuitenkin olla sellaisia yrityksiä, jotka tekevät parhaansa globaalien uhkien torjunnassa. Nämä uhat voivat liittyä niin humaritäärisiin kriiseihin kuten juomaveteen tai ilmastonmuutokseen, mutta myös uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.

ESG-riski

Miettiessäsi vastuullisia sijoituskohteita, ja etsiessäsi vaihtoehtoja, tulet nopeasti tapaamaan tämän ESG-riskin. Kyseessä on siis ympäristöön, sosiaaliseen toimintaan tai yrityksen hallintaan liittyvät riskit. ESG-sijoittamisella viitataan sellaiseen sijoittamistapaan, jossa kiinnitetään huomiota ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa huomioiviin yhtiöihin sijoituskohteita valittaessa.

Suorat & epäsuorat ESG -riskit

jotka vaikuttavat koko arvoketjun toimintaan

  • Toimintariskit Onnettomuudet, Vuodot, Viat työvälineissä, Saastuttaminen, Terveys, Turvallisuus
  • Arvoketjun riskit Lapsityövoima, Luonnonvarojen käyttö, Sääkatastrofit 
  • Tuoteriskit Myrkylliset kemikaalit, Takaisinvedot, Boikotit, Hallinta

ESG- riskeistä ei ole vielä kovin paljoa luettavaa. Esimerkiksi Suomen Finanssivalvonnalla ei ole aiheesta käytännössä mitään luettavaa.

Vastuullinen sijoittaminen on kuitenkin sijoittamisen alalaji, joka jatkaa kasvuaan, joten ESG-riskien ymmärtäminen on hyvä aloituskohta vastuullisen sijoittamisen ymmärtämisessä. Vastuullinen sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan selkeästi viime vuosina mutta yhtiöiden ESG-mittareiden ja taloudellisen suoriutumisen yhteyden tutkimuksen historia ulottuu aina 1970-luvulle asti.

ESG-mittarit liiketoiminnassaan huomioivat yhtiöt saattavat pystyä varautumaan paremmin erilaisiin sudenkuoppiin ja yllättäviin turbulensseihin. Yhä tarkempi huomion suuntaaminen kansainvälisiin ihmisoikeuksiin, paikallisten yhteisöjen huomiointiin ja ympäristöseikkoihin alkaa väistämättä tehdä pesäeroa vastuullisesti toimivien ja vastuuttomien yhtiöiden välillä. Näin tarkasteluna on perusteltua sanoa, että ESG-sijoitusstrategia voi tarjota sijoittajille potentiaalisia pitkän aikavälin hyötyjä.

Vastaa